13 September 2013

混淆成份一覽: 菠蘿包有冇菠蘿? XO醬又有冇XO?

[好玩] 經過龜苓膏冇龜一役,鬼哥集思廣益,一次過列出本港最易令人混淆成份的食物。當中不乏笑位。菠蘿包有冇菠蘿? XO醬又有冇XO? 仲有冇其他好玩例子?

No comments: